top of page

NABÓR

Aktualnie prowadzone nabory: 

  • inwestycja w Czeladzi (5.01.24 r. - 26.02.24 r.) - więcej informacji tutaj

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z naborem. Wyróżnione zostały cztery kategorie: kwestie formalne, kryteria naboru, koszty, lokale mieszkalne

KWESTIE FORMALNE

1. W jaki sposób można ubiegać się o mieszkanie z zasobu SIM Zagłębie?

Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, nabór najemców do inwestycji SIM, przeprowadza gmina, na terenie której ta inwestycja jest realizowana. Przykładowo, dla inwestycji w Chrzanowie nabór najemców będzie przeprowadzać gmina Chrzanów. Aby wziąć udział w naborze, trzeba będzie złożyć wniosek o najem mieszkania, wraz z koniecznymi załącznikami. Wzór wniosku oraz lista załączników będą każdorazowo udostępniane na stronach internetowych gmin oraz na simzaglebie.pl

 

2. Jak wygląda proces naboru?

W pierwszej kolejności gmina ustala kryteria naboru najemców. Po ustaleniu niezbędnych warunków naboru, gmina uruchamia nabór. Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia naboru z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie gminy oraz simzaglebie.pl. Po zakończeniu naboru, zbierze się komisja, która zweryfikuje wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym.  Po sprawdzeniu wszystkich wniosków, komisja opublikuje wyniki naboru na stronie internetowej gminy oraz simzaglebie.pl. Najemcy wybrani w toku naboru, zostaną zaproszeni do zawarcia umowy partycypacji oraz wstępnej umowy najmu.

Do pobrania: wzór umowy najmu oraz umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

3. Jakie dokumenty należy złożyć, by wziąć udział w naborze?

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wzięcia udziału w naborze są: a) wniosek, b) deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego za poprzedni rok, c) oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości. Jeżeli gmina ustali kryteria premiujące, to trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

4. Skąd pobrać dokumenty?

Wniosek o najem mieszkania w ramach SIM wraz z potrzebnymi załącznikami będzie dostępny do pobrania na stronie Urzędu Miasta/Gminy (odpowiednio do miejsca prowadzenia inwestycji).

5. W jaki sposób i gdzie składać dokumenty?

Wniosek o najem mieszkania wraz z załącznikami będzie można złożyć w formie papierowej, w Urzędzie Miasta/Gminy, odpowiednim do miejsca realizacji inwestycji, w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru.

KRYTERIA NABORU

1. Jakie wymogi należy spełnić, by ubiegać się o mieszkanie w ramach SIM?

O mieszkanie w SIM Zagłębie może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych tj. dochód na członka gospodarstwa domowego na poziomie nieprzekraczającym progów określonych w ustawie, brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której ubiega się o najem. 
 

2. Jak należy rozumieć kryterium dochodowe, którego spełnienie jest konieczne do zostania najemcą mieszkania w ramach SIM?

Aby zostać najemcą mieszkania w ramach SIM, nie można przekroczyć górnego limitu dochodowego, obowiązującego na dzień podpisania umowy najmu. Progi będą określone dopiero na etapie naboru mieszkańców. Wiążący w tym zakresie jest art. 7a ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Zgodnie z nim, o zawarcie umowy najmu może ubiegać się osoba, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym

e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą osobę w gospodarstwie domowym - iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,4.

Weryfikowana będzie również tzw. zdolność czynszową, co oznacza, że zarobki kandydatów na najemców muszą gwarantować bieżące regulowanie czynszu i opłat poza czynszowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z kalkulatorem dochodów na potrzeby najmu mieszkania z SIM, jak również porównaniem opłacalności wykupu mieszkania z rynku pierwotnego i najmu z zasobów SIM

3. Jak wykazać dochód gospodarstwa domowego, gdy nieruchomość zamieszkuje kilka rodzin?

Na dochód gospodarstwa domowego składają się dochody tylko tych osób, które zostaną ujęte do wspólnego zamieszkania we wniosku o najem lokalu.

4. Czy spadek wlicza się w dochód?

Spadek nie jest uznawany za dochód osób fizycznych, dlatego nie podlega ustawie o PIT. Otrzymanie ruchomości, nieruchomości albo środków finansowych w wyniku dziedziczenia, podlega natomiast opodatkowaniu w ramach podatku od spadków i darowizn. Ten naliczany jest przez fiskusa indywidualnie na podstawie orzeczenia o zaistniałym obowiązku podatkowym. Od chwili otrzymania dokumentu, podatnik zobowiązany jest do złożenia druku SD-3 o nabytej masie spadkowej, a następnie zapłaty wyliczonej kwoty podatku.

5. Do 26 r. życia dochód jest bez podatku, świadczenie pielęgnacyjne nie jest opodatkowane, więc jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego mimo stałego dochodu?

Niezależnie od opodatkowania, Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje informacjami o przychodach zwolnionych z podatku, takich jak wynagrodzenie do 26 r.ż. czy też świadczeniu pielęgnacyjnym. Stąd też nie będzie to stanowiło przeszkody do wydania stosownego zaświadczenia. 

6. Kiedy zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa?

Nabór przeprowadzany jest przez gminy (przy wsparciu SIM), dlatego też to one mają prawo do określania innych, dodatkowych wymogów, które muszą spełnić osoby ubiegające się o najem mieszkania w ramach SIM. Szczegółowe wymagania zostaną podane przed rozpoczęciem naboru mieszkańców. Jeżeli chodzi z kolei o kryteria pierwszeństwa, to zostaną one zastosowane w sytuacji, gdy liczba wniosków złożonych o najem konkretnego mieszkania, będzie większa niż 1. Ustala się je odrębnie dla każdej z inwestycji, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych. 

 

7. Czy mam szansę na wynajęcie mieszkania, jeśli nie spełniam żadnego z kryteriów pierwszeństwa?

Stosowanie kryteriów pierwszeństwa nie wyklucza możliwości ubiegania się o najem osób nimi nieobjętych, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania na mieszkanie, w przypadku gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych mieszkań. 

 

8. Na jaki czas zawierane są umowy najmu w ramach SIM Zagłębie?

Umowa najmu z opcją dojścia do własności jest zawierana na okres 30 lat od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej, z możliwością przeniesienia własności na najemcę najwcześniej po upływie 15 lat. Minimalny okres umowy wynosi 5 lat.

KOSZTY

1. Jaka będzie wysokość czynszu?

Kwestię czynszu reguluje art. 7c ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć finansowych. Czynsz nie może przekraczać w skali roku 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu, będąca podstawą ustalenia stawki czynszu zgodnie z ust. 1-3, jest niższa niż koszt utworzenia albo modernizacji lokalu mieszkalnego, uwzględniający wartość nieruchomości, maksymalną stawkę czynszu, o której mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie kosztu utworzenia albo modernizacji lokalu mieszkalnego. Wynajmujący informuje najemcę o tych kosztach. 

Prognozowana stawka czynszu zostanie ogłoszona wraz z uruchomieniem naboru najemców. Obowiązek opłacania czynszu rozpoczyna się z dniem przekazania najemcom kluczy do mieszkania.

 

2. Co z opłatą za czynsz, w sytuacji, gdy przesunie się termin zakończenia budowy?

Obowiązek opłacania czynszu rozpoczyna się z dniem przekazania najemcom kluczy do mieszkania. Jeżeli budowa przesunie się w czasie, najemcy i tak rozpoczną opłacanie czynszu od momentu otrzymania kluczy. 

 

3. Jaka będzie dokładna wysokość partycypacji? Czy jej opłacenie jest konieczne?

Wysokość partycypacji ustalana jest odrębnie dla każdej z inwestycji. Zgodnie z montażem finansowym przyjętym przez Spółkę, jej wysokość wynosi 20% kosztów budowy lokalu mieszkalnego. Jej opłacenie jest obligatoryjne. Warto pamiętać, że partycypacja spełnia dwie podstawowe funkcje, po pierwsze; pozwala obniżyć wartość zaciąganego kredytu na budowę mieszkań, a co za tym idzie - zmniejsza stawkę czynszu. Po drugie; umożliwia najemcom dojście do własności po minimum 15 latach najmu. Warunki dojścia do własności będą określane indywidualnie dla każdej inwestycji. Wpłaty partycypacji należy dokonać w terminie określonym w zawartej umowie partycypacji. 

 

4. Jaka będzie dokładna wysokość kaucji?

Wysokość kaucji zostanie określona w dokumentach dotyczących naboru. Jej opłacenie będzie konieczne przed odebraniem kluczy do mieszkania. 

 

5. Co wchodzi w skład czynszu? Jakie opłaty będzie zobowiązany ponosić najemca w czasie trwania umowy?

Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, czynsz pobierany od najemców będzie pokrywać koszty eksploatacji budynku, koszty remontów oraz spłaty zobowiązań SIM związane z budową. Oprócz czynszu, najemcy będą zobowiązani do pokrycia opłat wynikających z bieżącego zużycia mediów (tj. za dostawę do mieszkania energii, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych). Opłaty będą szczegółowo określone w umowie najmu oraz w umowach z dostawcami mediów.

6. Co w przypadku, gdy po 5 latach wzrośnie oprocentowanie kredytu, który Spółka zaciągnie?

Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym Spółka zaciąga kredyt na budowę lokali mieszkalnych, prognozuje, że wskaźnik wibor w ciągu 5 lat ustabilizuje się do poziomu 2-3%, co spowoduje, że rata kredytu utrzyma się na tym samym poziomie. W przypadku wzrostu oprocentowania kredytu po 5 latach, Zgromadzenie Wspólników Spółki będzie podejmować decyzję w przedmiocie aktualizacji stawki czynszu, bądź pozostawienia jej na dotychczasowym poziomie.

7. Co się dzieje z mieszkaniem i partycypacją po śmierci najemcy?

Pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają prawo do dalszego wynajmowania lokalu po śmierci Najemcy. Jeżeli spadkobiercy nie wstąpili w stosunek najmu po zmarłym najemcy i stosunek najmu wygasł ze śmiercią najemcy, to spadkobiercy mogą domagać się zwrotu partycypacji. Kwota partycypacji może wchodzić w skład spadku po zmarłym, ale może też pozostać „wkładem własnym”. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

8. Jak wygląda kwestia wykupu mieszkania po 15 latach najmu?

Wartość rynkowa mieszkania po 15 latach wyceniana jest przez rzeczoznawcę. Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, cena lokalu przy wyodrębnieniu własności nie może być wyższa niż wartość z operatu, a partycypacja wpłacona na początku jest waloryzowana tak, aby jej wartość procentowa była niezmienna. Przykładowo, jeżeli na początku 20% partycypacji wynosi 100 tys. zł, to przy wykupie mieszkania wartość partycypacji dalej będzie wynosić 20%, tylko zmieni się jej wartość pieniężna. Co ważne, zgodnie z ustawą - do ceny zaliczamy spłatę kredytu wraz z odsetkami, co oznacza, że najemca spłacając kredyt (kapitał plus odsetki) spłaca więcej niż wartość kredytu, co wpływa na obniżenie kwoty do dopłaty przy wykupie (art. 33f ust. 2 ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). 

LOKALE MIESZKALNE

1. Jak wyglądają poszczególne etapy budowy lokali mieszkalnych?

Pierwszym etapem są prace nad koncepcją całej inwestycji i programem funkcjonalno-użytkowym wraz ze wskaźnikami inwestycyjnymi. Następnie, przy współpracy z architektami i urbanistami, tworzony jest projekt budowlany - niezbędny do uzyskania w dalszej kolejności pozwolenia na budowę. Później rozpoczynają się prace nad projektem wykonawczym. W tej części kończy się część projektowa. Po stronie SIM leży wybór generalnego wykonawcy inwestycji, który musi zostać wyłoniony w publicznym przetargu. 

2. Jaka będzie wielkość mieszkań?

Większość kwestii projektowych, dotyczących chociażby standardu wykończenia budynku poszczególnych lokali mieszkalnych, użytych materiałów etc., jest ściśle określona przez obowiązujące nas (jako SIM) przepisy prawa. Dotyczy to również metrażu mieszkań. Ustawa nakłada na nas obowiązek budowania lokali mieszkalnych w wielkości od 25 do 80m². Średni metraż mieszkania wynosi około 50-55 m². Każdorazowo jednak staramy się dopasować to indywidualnie do każdej z inwestycji tj. do potrzeb przyszłych mieszkańców. 

 

3. Jaki będzie standard wykończenia mieszkań?

Jako spółka publiczna musimy działać zgodnie z przepisami prawa, które nakładają na nas określone rygory, również te dotyczące standardów wykończenia mieszkań. Każde z mieszkań zostanie wykończone “pod klucz”, będzie gotowe do zamieszkania bez konieczności przeprowadzania przez najemcę prac wykończeniowych i ponoszenia nakładów finansowych. Poza wymogami wynikającymi z przepisów, w każdym z mieszkań zostaną wykonane podłogi (w kuchni, łazience, korytarzu i pokojach), stolarka drzwiowa wewnętrzna, okładziny ścian w łazience oraz roboty malarskie. W łazience zainstalowany zostanie tzw. “biały montaż”, a także wanna lub brodzik albo kabina natryskowa, umywalka oraz miska ustępowa. W kuchni z kolei: kuchenka i piekarnik gazowy lub elektryczny lub kuchenka z piekarnikiem łącznie.

 

4. Jakie rozwiązania technologiczne zostaną wykorzystane przy budowie?

Każda z naszych inwestycji musi spełniać określone wymogi ustawowe. Jako SIM Zagłębie również przykładamy dużą wagę do tego, aby projektowane przez nas budynki były przede wszystkim dostępne - finansowo (poprzez ustalenie konkurencyjnej stawki czynszu), ale także dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Staramy się zapobiegać powstawaniu barier architektonicznych już na etapie projektowania. W budynkach wielorodzinnych, niezależnie od liczby kondygnacji, zostaną zainstalowane windy.  Poza tym, pozostajemy świadomi ekologicznie. We wszystkich inwestycjach przewidujemy stosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i nowoczesnych technologii termoizolacji budynków. Projekty naszych obiektów zakładają budowę przy użyciu rozwiązań prefabrykowanych, które zapewniają mniejsze zużycie energii, poprzez ograniczenie kosztów wytwarzania i eksploatacji. Dostrzegamy potrzeby naszych przyszłych najemców (zarówno tych starszych, jak i młodszych). Wychodzimy z założenia, że to właśnie oni mają najlepiej czuć się w projektowanych przez nas przestrzeniach. 

5. Jak wygląda kwestia miejsc postojowych w budynku? Czy są one przynależne do mieszkania? Na jakiej zasadzie odbywa się ich najem?

Najem miejsc postojowych będzie przedmiotem odrębnej umowy najmu. Robimy wszystko, żeby miesięczny czynsz za najem miejsca parkingowego był konkurencyjny w stosunku do cen rynkowych. 

6. Czy będzie można wybrać między wanną a brodzikiem w łazience?

Jeżeli projekt łazienki w konkretnym lokalu mieszkalnym umożliwia ich zastępcze użycie to będzie istniała możliwość dokonania wyboru pomiędzy wanną, a brodzikiem. Jeżeli zastępcze użycie sanitariatów kolidowałoby z projektem łazienki dla danego lokalu to taka zamiana będzie niemożliwa na etapie realizacji projektu. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zamiany we własnym zakresie z chwilą zamieszkania w lokalu mieszkalnym za zgodą SIM, z zastrzeżeniem, że zgodnie z obowiązującymi umowami w chwili zdania lokalu mieszkalnego zostanie on przywrócony do stanu pierwotnego.

Kwestie formalne
Kryteria naboru
Koszty
Lokale mieszkalne
bottom of page