top of page

SPÓŁKA

Prace nad zawiązaniem spółki SIM Zagłębie rozpoczęły się już w lipcu 2021, a 7 grudnia, z inicjatywy Krajowego Zasobu Nieruchomości, została ona powołana do życia. Obserwując problemy występujące na rynku mieszkaniowym w postaci wzrastających stóp procentowych, zmniejszającej się dostępności kredytów mieszkaniowych i rosnących cen samych mieszkań, chcemy wyjść temu naprzeciw. 

Podstawowym celem gospodarczym spółki jest budowanie lokali mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Jego realizację umożliwiać mają prawa przysługujące Spółce na podstawie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, takie jak prawo do:

 

  • nabywania lokali i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;

  • przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

  • wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki;

  • sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki;

  • sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność;

  • prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

 

Misja SIM Zagłębie

Budować ładne, dostępne, efektywne energetycznie i przyjazne dla środowiska inwestycje mieszkaniowe. 

Wizja SIM Zagłębie

SIM Zagłębie jako publiczny deweloper, który wykorzystuje dostępne zasoby i kompetencje w obszarze zarządzania w sektorze publicznym do wypełniania luki podażowej na rynku mieszkaniowym, poprzez prowadzenie zróżnicowanych inwestycji mieszkaniowych, dopasowanych do potrzeb rynku lokalnego.

Elementy realizacji strategii SIM Zagłębie

Spółka SIM Zagłębie pozostaje świadoma ekologicznie, we wszystkich inwestycjach przewiduje stosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i nowoczesnych technologii termoizolacji budynków. Projekty naszych obiektów zakładają budowę przy użyciu rozwiązań prefabrykowanych, które zapewniają mniejsze zużycie energii, ograniczenie kosztów wytwarzania i eksploatacji, zgodnie z dyrektywą DNSH (ang. do no significant harm). 

Dbając o komfort przyszłych zmotoryzowanych najemców, powstać mają miejsca parkingowe w liczbie adekwatnej do liczby mieszkań. W niektórych obiektach funkcję tę spełniać będzie parking podziemny. Uwzględniono również rozmieszczenie w budynku pomieszczeń techniczno - użytkowych, rowerowni czy wózkowni.  

Jesteśmy świadomi nie tylko ekologicznie, ale i społecznie. Chcąc sprostać potrzebom osób o ograniczonej mobilności i ze specjalnymi potrzebami, przewidujemy zachowanie wysokich standardów dostępności zarówno lokali, jak i części wspólnych. W budynkach wielorodzinnych, niezależnie od ilości kondygnacji, przewiduje się zastosowanie dźwigów windowych. Będziemy niwelować wszelkie możliwe bariery architektoniczne już na etapie projektowania.

Oprócz budowy nowych mieszkań, istotnym elementem naszej strategii jest remontowanie istniejących już budynków i ich adaptacja na cele mieszkaniowe, zgodnie z ideą tzw. adaptive reuseWierzymy, że SIM pełni określoną rolę w mieszkaniowej polityce państwa i jednym z przejawów jej realizacji jest przywracanie istniejącej już substancji budowlanej do ponownego użytku przez mieszkańców. 

bottom of page